Samba rainuré

Samba rainuré

http://www.baronmodels.com